Aktuellt >>

Aktuellt ligger nere åtminstone tills webmaster hunnit lägga över hemsidan på ny plattform. Hänvisar till Facebook och gruppen Näs socken, Gotland.

Hurvida nedan gäller vet jag inte.

Pingis i bygdegården onsdagar kl 19.30.

Farmarlunch hos Vivianne onsdagar kl. 12. Anmälan 489025.

Vill du väva i bygdegården? Kontakta Mona 0736-107198.

Just nu se Havdhems hembygds-
förening.>>

Bli medlem i Näs bygdegårdsförening.
Läs mer >>

 

Välkommen till Näs socken på södra Gotland
Gårdar och platser i Näs

Amfunds gårdsnamn.

Arsviken liten vik mellan Skär och Örtård.

Bockstigen grund sydväst om Näsudden.

Bodsaker, Bodhusåker åkrarna väster om Bodudd, längst ut på Näsudden.

Bodudd fågelskyddsområde. Udde och f.d. fiskeläge på Näsuddens sydvästra hörn. Här kan man påträffa den ovanliga växten ljungsnärja.

Båtels gårdsnamn som idag bärs av tre olika fastigheter i södra Näs.

Damskogen skogsområde norr om inre delen av Burgsviken.

Deppo Utmärkt grund drygt fem kilometer väster om Grundården i Näs. Djupet vid Deppo är 3,8 m, enligt ett sjökort.

Drakarve gårdsnamn. Gården ligger precis öster om Nisseviken. Här har man påträffat en silverring med salvatorhuvud. Vid gården finns en grindstolpe i sandsten som flyttats hit från Folkes saud. Den åttakantiga stenpelaren med tre rader runskrift, har troligen använts som straffpåle förr i tiden. Två liknande "straffstuckar" är kända på Gotland, Den på avrättningsplatsen vid Endre backe och den (numera förkomna) från Stora torget i Visby. Vidare finns vid Drakarve ett hävdat änge (1993).

Däppan, St & L små grunda träsk eller sankmarker precis söder om Nissevikens stugby.

Fleisi liten ö vid Näsrevet ca två kilometer sydväst om Näsudden. Efter några års diskuterande om vem som äger ön beslöt fastighetsdomstolen 1999 att Fleisi tillhör Uddbyggarbyn (se d:o). Fågelskyddsområde.

Folkes saud gammal källa ca en km väster om Gullrum stenåldersboplats. Enligt traditionen ska en hövding vid namn Folke ha bott här.

Gans gårdsnamn. Ligger en kilometer sydväst om kyrkan. Här finns en väderkvarn typ stolpkvarn.

Grundården, Grunnar el. Västergrunn fiskeläge på västra sidan av Näsudden. Kallas även Grunnände eller Västergrunn. Fiskeläget kom till på 1930-talet då Vaktården, ca en kilometer söderut , blev för grunt efter igenslamning. På 1960-talet byggdes hamnen vid Grundården upp då man ännu trodde på fiskerinäring. Idag finns ett tiotal bodar kvar.

Gullrum stenåldersboplats på gränsen mot Havdhem. Den undersöktes på 1890-talet då man bl.a. påträffade stenyxor och massor av lerkärlsfragment. Det kanske mest kända fyndet är en kam av ben.

Hammarvik liten vik söder om Vaktården.

Haugrain höjdsträckning från Drakarve ner mot söder till Siglajvs.

Hoburgsård udde eller rev ca en kilometer sydost om Bodudd.

Holmbodar åkermark på sydvästra delen av Näsudden.

Jakobs gårdsnamn. Ligger i norra delen av Näs

Kalård liten udde nästan längst upp på östra delen av Näsudden.

Kartård liten udde på östra sidan av Näsudden.

Kasträngi liten vik norr om Rossård på sydöstra delen av Näsudden.

Klasård liten udde och f.d. fiskeläge på västra sidan av Näsudden.

Kutård udde nordost om Ängskär.

Kvännhagen gammalt namn på ett skogsområde ca ½ kilometer västnordväst om inre delen av Burgsviken.

Källgärd stort område betesmark på sydöstra delen av Näsudden.

Langård udde på sydöstra delen av Näsudden. Här är fågellivet rikt på de steniga strandängarna.

Lenakersveiki; se Linviken

Levide gårdsnamn. Ligger drygt 1 km söder om kyrkan.

Lillgrunn fågelskyddsområde. Förr ett rev eller skär precis utanför sydvästra spetsen på Näsudden. Numera ihopväxt med Bodudd.

Lingen skogsområde med sumpskog på gränsen mellan Näs-Havdhem-Grötlingbo.

Lingsarve gårdsnamn. Ligger precis sydost om kyrkan. Vid Lingsarve har man påträffat 242 arabiska mynt från vikingatid. Här finns en ek som klassades som naturminne 1947.

Lingstomten gårdsnamn.

Linviken vik söder om Grundården på västra sidan av Näsudden. Hette förr Lenakersveiki.

Majsteraker stor åker i den östra delen av socknen.

Martarve gårdsnamn.

Migedeppen en kutsten söder om Bodudd.

Näs Annex fastighetsbeteckning. En gammal benämning på Näs Annex är Prestbolet.

Näs kyrka är byggd i sandsten vid mitten av 1200-talet. Tornet rasade vid en storm i oktober 1734. I portalerna ingår gotlandsmarmor. Triumfkrucifixet är en kopia av ett 1300-talskrucifix. Delar av det ursprungliga finns på Gotlands fornsal. Altaruppsatsen, också i sandsten, är gjord i Burgsvik 1692. En runsten nämner en viss Rudul i Rone som "Lit gera stain yvir" sin husbonde Botulf. Kyrkan renoverades 1989-90. Enligt Strelow ska det ha funnits en träkyrka här byggd år 1182. Tillhör Havdhem pastorat.

Näs Kyrkogård gårdsnamn.

Näs Skola gårdsnamn.

Näsrevet Rev ca två kilometer syd-väst om Näsudden. Fågelskyddsområde.

Näsudden udde på Gotlands sydvästsida, mellan Östersjön och Burgsviken. Har blivit Sveriges vindkraftverkcentrum. Det första vindkraftverket (Albertina typ Wind-World på 150 kW ) invigdes 1983. Fram till maj 1996 har det byggts 65 vindkraftverk. De producerar 60 milj. kWh vilket är ca 10% av Gotlands förbrukning. På Näsudden har man funnit en gravhög från järnåldern. Den sällsynta växten gullborst blommar härute. Dess lokaler är skyddade som naturminne.

Oggestomt gårdsnamn.

Olsvenne gårdsnamn. Här finns en väderkvarn typ hättkvarn.

Prestbolet; se Näs Annex

Rangsarve gårdsnamn. Gårdarna ligger utspridda norr om kyrkan. 1911 påträffades det vid Rangsarve 54 arabiska silvermynt under en sten vid grävning av ett dike. Vid Rangsarve har affären i Näs legat sedan slutet av 1800-talet. Förste ägare var Carl Blomquist.

Romkäldu källa ca ½ kilometer öster om Nisseviken. Intill källan växer en flera hundra år gammal oxel.

Rossård udde på sydöstra delen av Näsudden.

Sandskallen liten sandrevel som ändrar utseende efter väder och vind, belägen mitt emellan Rossård och Kartård.

Sejgrund skogsområde på nordöstra delen av Näsudden.

Siglajfs el Sigleifs, St & L gårdsnamn. Vid Siglajfs har man funnit ett svärd av brons och ett arabiskt mynt.

Sigvards gårdsnamn. Vid Sigvards finns två väderkvarnar typ stolpkvarn.

Sikhagen betesmark knappt en kilometer sydväst om Stangbod.

Skallården udde strax norr om Örtård på östra sidan av Näsudden.

Skorvhäll en kutsten mellan Bodudd och Stäugyl.

Skåls gårdsnamn. Vid Skåls har man funnit en dolk av brons. Här finns en väderkvarn, typ stolpkvarn.

Skär el. Skärsbod plats på östra sidan av Näsudden, nära norra änden av Burgsviken. Här finns idag en gammal bod och en stuga.

Stajnhagen fuktig betesmark med talldungar öster om Nisseviken.

Stangbod f.d. fiskeläge sydväst om Kartård på östra sidan av Näsudden.

Stanghagen skogslund innanför Kartård.

Storgrunn fågelskyddsområde en ö precis utanför sydvästra spetsen på Näsudden.

Strandräum området precis norr om den inre delen av Burgsviken.

Stäugyl udde några hundra meter nordväst om Ängsskär. Här fanns förr i tiden ett litet fiskeläge.

Svarträngi vik mellan Langård och Rossård.

Tomsarve gårdsnamn. Här finns en väderkvarn typ stolpkvarn.

Tvärård en ö utanför Langård, som vid lågvatten "växer ihop" med land.

Uddbyggarbyn samlingsnamn på gårdarna vid Båtels, Levide, Olsvenne, Sigvards och Skåls.

Uddängar skogsdunge närmast vattnet längst åt sydväst på Näsudden.

Vaktården el. Vakten/ Vakti udde och f.d. fiskeläge på västra sidan av Näsudden. Vaktården fanns som fiskeläge redan på 1700-talet, vid den tiden fanns även en vårdkase här. Pga igenslammning övergavs Vakti till förmån från Grunnar lite längre norrut. Idag finns här två bodar som används som sommarnöje. Strax intill ligger en skjutbana.

Vigesslott lämning efter ett medeltida stenhus nära gränsen till Grötlingbo.

Västergrunnar se Grundården.

Västerhagen alvarmark mellan Jacobs och Linviken.

Ängskär sydligaste udden/ området på Näsudden.

Örtård el. Örtar udde på östra sidan av Näsudden. Här finns en gammal stenbod som vittnar om ett tidigare fiskeläge.

Österudd fiskeläge.

Sammanställning och ©: Anders i Visby.

Vi är väldigt glada för tillståndet att publicera detta imponerande arbete!

Upp
Startsida
Fibergruppen
Boende
Förtäring
Hantverk
Bad
Gårdsbutiker
Mataffärer
Att göra
Natur
Karta
Geografi
Vindkraft
Kyrkan mm
Kultur
Fiskelägen mm
Gårdar, platser
Föreningar
Företag
Länkar
Samhälls-
service
Redaktion
Webbmaster
©nas.nu
Uppdaterad 10/7-18