Aktuellt >>

Aktuellt ligger nere åtminstone tills webmaster hunnit lägga över hemsidan på ny plattform. Hänvisar till Facebook och gruppen Näs socken, Gotland.

Hurvida nedan gäller vet jag inte.

Pingis i bygdegården onsdagar kl 19.30.

Farmarlunch hos Vivianne onsdagar kl. 12. Anmälan 489025.

Vill du väva i bygdegården? Kontakta Mona 0736-107198.

Just nu se Havdhems hembygds-
förening.>>

Bli medlem i Näs bygdegårdsförening.
Läs mer >>

 

Välkommen till Näs socken på södra Gotland
Fibergruppen, information från fibergruppen Kontaktuppgifter:
Kurt Jonsson
Näs Stora Siglajvs 176
623 37 Havdhem
Telefon: 0703575120
kurt.d.jonsson@telia.com
Nedan kommer information efterhand att läggas in. Det senaste överst så rulla ner om du inte har hängt med. https://www.bredbandswebben.se/start/
- länk till leverantörer.

Beskrivning funktioner medieomvandlaren >>

Medieomvandlaren bild med beskrivning>>

Invigning Näs Fiber med grillkväll den 17 juli 2016
Näs Fiber AB Julhälsning 2015
Näs fiber, planering av montering 7 des 2015
Info Näs Fiber 2015-12-02
Info Näs Fiber 2015-10-16
Info Näs Fiber 2015-08-05
Info Näs Fiber 2015-05-24
Info Näs Fiber 2015-05-23
Info Näs Fiber 2015-05-20
Info Näs Fiber 2015-05-18
Info Näs Fiber 2015-04-30

Bildserie om fibersvetsningen


Info Näs Fiber 2015-04-18
Info Näs Fiber 2015-04-16
Info Näs Fiber 2015-04-15
Info Näs Fiber 2015-04-14
Tidsplan Näs Fiber 2015-04-13
Information Näs fiber 2015-04-10
Påskhälsning från Näs fiber 2015 >>

Näs Fiber utskick i feb 2015.pdf


Fiberhälsning julen 2014.pdf
Näs Fiber AB utskick 14-12-08.pdf
Utskick Nisseviken 20141109.pdf >>
Bilder från demo av fiberplöjning den 2014-09-30 >>
Visning grävning den 30 september >>
Nu är vi på gång 20140919 Pdf >>

Info nr 6: Projektet har startat!!!

På det senaste styrelsemötet den 26 augusti beslutade vi att starta projektet. Vi har nu fått in så många anslutningsavtal som behövs för att kunna komma igång. På måndag den 1 september beslutar vi hur nätet ska dras och sen kommer vår entreprenör Mattson Gård AB att börja gräva. Vi har delat in socknen i tre slingor och vi börjar med den norra slingan som omfattar bl. a. Nisseviken. Det går fortfarande att ansluta sig men det är bråttom att lämna in anslutningsavtalet. All planering sker nu utifrån erhållna avtal och ändring av projekteringen kan medföra merkostnader.


Info nr 5: Dags för fiberanslutning!

Bilagor nederst i denna info.

Nu har vi äntligen kommit så långt att det är dags att teckna anslutningsavtal. Vi är nu en av de 10 sista socknarna på Gotland att ansluter oss till fiber. Anslutningsprocenten har blivit mycket hög i de socknar där fiber nu är installerad. För att vi ska komma igång krävs en anslutningsgrad på cirka 140 fastigheter av totalt 205. Vi har valt en modell med Öppen fiber som innebär att du inte behöver teckna något avtal om tjänster om du inte vill. Bindningstiden för tjänster kan bli så kort som 1 månad.

Vi kommer att anlita lokala grävare för anläggning av fibernätet och Skanova för leverans av materiel och inblåsning av fiber. Vi kommer att dela in socknen i tre slingor och börjar med slinga 1 som omfattar norra socknen och Nisseviken. Vi kräver inget arbete av dig förutom på din tomt. Ingrävning på fastigheten igår.

Näs Fiber AB är ett aktiebolag som ägs av Sockenstämman i Näs och är icke vinstdrivande. Vi har beslutat att ta ut en anslutningsavgift på 14 800 kronor. För ytterligare abonnemang i flygelbyggnad tillkommer 6 000 kronor. Om det blir överskott i projektet kommer anslutningsavgiften att sänkas. För att kunna finansiera projektet måste vi ta ut ett förskott på halva avgiften, 7 400 kronor. Förskottet kommer inte att faktureras utan betalas in direkt av dig, se anvisning i anslutningsavtalet.

Det finns många bra argument varför du ska skaffa fiber. Det finns dock inte utrymme för att redogöra för dessa här. Tjänsteleverantörer ser t ex det mobila bredbandet som ett komplement till det fasta. Det mobila nätet har fysikaliska begränsningar och operatörerna har gemensamt satt tak per användare. Idag går det att ladda ned max cirka 2,5 film per månad. Tjänster som interaktiva spel, utbildningar och sjukvård kräver hög kapacitet. Ditt fastighetsvärde ökar markant. Det kan också nämnas att anslutning i efterhand blir mångdubbelt dyrare. Det fasta telefonnätet kommer att försvinna.

Du som vill veta mer, kom till Näs bygdegård söndagen den 20 juli mellan kl. 18-19:00. Vi svarar på dina frågor och visar kartor över nätets sträckning. Tag med utsänt avtal så får du det direkt påskrivet av oss. Sedan fortsätter kvällen kl. 19:00 med grillfest som Stiftelsen Näs Skola står för, ingen föranmälan, pris 150 kr, medtag tallrik, glas och bestick.

Anslutningsavtal i två exemplar med två bilagor samt en mall till kartskiss har lämnats ut till alla fastighetsägare. Skriv på avtalen och posta dem till: Näs Fiber AB, c/o Kurt Jonsson, Näs Stora Siglajvs 176, 623 37 Havdhem senast den 15 augusti 2014. Du får sedan ditt exemplar i retur.

Har du frågor kan du också kontakta Olle Johansson 070 848 12 49 eller Kurt Jonsson kurt.d.jonsson@telia.com.

Vänliga hälsningar från styrelsen i Näs Fiber AB
Olle Johansson ordförande, Ingela Mathsson, Ingvar Mattson,
Kurt Jonsson, Lena Lindbäck, Per-Olof Jacobsson

Bilagor: Näs Fiber AB Infobrev nr 5, Anvisning och info för ingrävning på tomtmark, Håltagning i husvägg, Näs fiber namn och karta, Näs Fiber AB Presentation Informationsmöte Juli 2014


20140709 Senaste info ang. fiber, innehåller bla. tider för när informationsmöten kommer att hållas. >>


Info nr 4 om fibernät inom Näs socken.

Näs Fibergrupp höll Informationsmöte om fiber till Näs socken i Näs bygdegård den 31 juli 2013 kl. 19:00. 49 personer var närvarande. Per-Olof Jacobsson hälsade alla välkomna och redogjorde för dagens agenda som har två delar, dels informationsmöte om fiber i Näs och extra sockenstämma.

Olle Johansson som är ordförande i Näs Fibergrupp presenterade medlemmarna i gruppen. Vilka de är framgår av bifogade blad. Arbetet med fiber startade för två år sedan och sedan dess har ett 20-tal möten hållits. Ett särskilt möte med socknens gräventreprenörer har hållits för att ta reda på deras intresse för att medverka vid arbetet med nedläggning av kanalisationen. Kanalisationen är de rör som läggs ned i marken i vilka sedan fibern blåses i.

Fibergruppen har erhållit 15000 kronor i startbidrag från Leader Gotland. Som motprestation krävs att lika mycket ideellt arbete läggs ned i projektet. Slutrapport ska lämnas per 31 augusti 2013.

Vi har studerat hur andra socknar har gjort. Från början fanns det bara en modell, sockenmodellen med ekonomisk förening som Bredband Gotland förordar. Från Region Gotland kan kanalisationsbidrag erhållas motsvarande 27 % av kostanden om föreningen äger både kanalisationen och fibern. I denna modell tecknas ett 10-årigt abonnemangsavtal med Telia på tjänster. Modellen visade sig svår tillämpa i socknar med många deltidsboende, vilket det är i många strandsocknar, då dessa inte önskar binda upp sig i 10 år och ha avtal för hela året.  Inom Storsudret var det svårt få till ett intresse över 34 % och de var nära på att ge upp. Då kontaktade de Skanova och tog fram en alternativ modell. Denna var dock inte från början godkänd av Region Gotland för erhållande av kanalisationsbidrag. Detta är den idag och Näs Fibergrupp har tillsammans med 12 andra socknar arbetat för detta. Den främsta skillnaden är att fibern ägs av Skanova och de hyr kanalisationen och svarar för all drift och underhåll. Öppen fiber erbjuds där man själv väljer vilken tjänsteoperatör som man vill anlita. Ekonomiskt är det en mera fördelaktig modell.

Hans Nilsson projektledare för Storsudrets Fiber AB berättade under cirka en timme bl.a. om detta och om deras arbete och erfarenheter med att få fiber inom socknarna Fide, Öja med Burgsvik, Vamlingbo, Hamra och Sundre. Hans beskrev bl.a. varför ett fibernät är absolut nödvändigt. 4G kan inte ersätta detta då fiber resp. 4G levererar olika tjänster. Mycket av det som Hans berättade om finns att studera på deras hemsida www.storsudretsfiber.se. Storsudret Fiber AB har idag en anslutningsgrad på 77 %. Då vi inom Näs har tankar på att göra på liknade sätt var det mycket värdefull information.

Kurt Jonsson redogjorde för hur många positiva intresseanmälningar som vi fått in, i dagsläget 137 vilket motsvarar 63 %. Se tabell i bifogade blad. I antalet fastigheter ingår även sådana som inte har el indragen. Antalet intresserade är tillräckligt stort för att gå vidare med projektet.

På en stor papperskarta visades med röda nålar var de intresserade bor. Vi har även en digital karta med en grovprojektering av dragningen av nätet. Denna är inte klar för att visas än. 

Lena Lindbäck berättade att gruppen gjort en grov kalkyl på vad anslutningsavgiften ska kunna bli i Näs. Med dagens antal intresserade räknar vi med cirka 14 600 kronor. Om vi skulle komma upp i 200 som är absolut maxnivån kan vi komma ned i 10 000 kronor. Därutöver tillkommer 2 dagars ideellt arbete à 6 timmar, alternativt kan 1 500 kronor betalas. Mer om detta finns i bifogade blad (Se under denna info).

Vid anslutning i efterhand blir anslutningsavgiften högre. Du får betala alla kostnader för grävning och framdragning av fiber från närmaste kopplingsskåp och för inkoppling i fastigheten. I andra socknar har det gått på 25 000 – 30 000 kronor.

På bifogade blad finns även tre exempel på vad TV, bredband och telefoni kostar idag jämfört med kostnaden för motsvarande med fiber samt intjänandetid för anslutningskostanden. Exemplen är hämtade från Storsudrets Fiber AB.  

Olle redogjorde för en tänkt tidplan där vi hoppas kunna gräva nästa höst. Deltidsboende måste då under nästa sommar märka ut var i huset anslutningen ska göras. Vi håller på att skapa en organisation med områdesansvariga. Dessa kommer i ett första skede att arbeta med var dragningen av nätet ska ske och skriva markavtal med berörda fastighetsägare. Modellen förutsätter att ingen ersättning utgår för markintrånget. Vid Skanovamodellen behöver ledningsrätter inte skriva in i fastighetsregistren.

Fibergruppen har som förslag att socknen (Näs Sockenstämma) bildar ett aktiebolag i vilket projektet drivs. I bolagsordningen ska skrivas in att bolaget ska drivas utan vinstintresse.

Per-Olof berättade om bakgrunden till att Näs Sockenstämma finns. Den bildades 2008 och är en ideell förening. Dess syfte är att främja och utveckla Näs socken och gemenskapen inom socknen.  Medlemmar är samtliga i Näs socken folkbokförda personer. Valbar och med röst- och motionsrätt är folkbokförd som har fyllt 18 år.

Tidigare fanns kyrkstämma för Näs församling och under den fanns några stiftelser och kommittéer, bl.a. Stiftelsen Näs magasinskassan, Stiftelsen Näs skola och Sockenbokskommittén. När kyrkstämman för Näs socken upphörde övertogs förvaltningen av dessa organ av Näs Sockenstämma. Till sockenstämman kommer det bl. a in bygdepeng från vindkraftverken. Sockenstämman äger idag ett aktiebolag Källgärd AB som svarar för socknens projektering av egen vindkraft.

Sockenstämman beslöt att bilda ett aktiebolag med namn Näs Fiber AB. Bolaget ska ägas av Näs Sockenstämma. Till interimsstyrelse valdes de som idag ingår i styrelsen för Näs Fibergrupp.

Hälsningar
Fibergruppen

Näs Fibergrupp presentation 2013-07-31.pdf


Info nr 3 om fibernät inom Näs socken.

Den 31 juli kl. 19:00 kommer informationsmöte och extra sockenstämma att hållas i Näs Bygdegård. Alla i socknen både bofasta och deltidsboende är välkomna.

  • Hans Nilsson projektledare Storsudrets Fiber AB kommer att informera om deras arbete med att bygga ut ett optiskt fibernät för bredbandstjänster. Deras fiberprojekt omfattar socknarna Fide, Vamlingbo, Hamra, Sundre och Öja inklusive Burgsvik.

  • Näs Fibergruppen informerar om hur långt vi kommit

  • Info om antalet intresserade och karta

  • BRS har projekterat ett tänkt nät

  • Beräknade anslutningskostnader i Näs och andra socknars anslutningskostnad

  • Kalkyl månadskostnad och intjänandetid

  • Fibergruppen har föreslagit att Näs sockenstämma bildar ett aktiebolag för att kunna driva projektet vidare.

Extra sockenstämma kommer därefter att hållas. På stämman tas bl. a. upp följande:

  • Beslut om bildande av ett fiberbolag alternativt förening

  • Beslut om vem som ska äga bolaget, sockenstämman eller alla som ansluter sig, eller alternativt en kombination

  • Val av interimsstyrelse

Det kommer att finnas möjlighet att köpa kaffe/te eller dricka med bröd.

Efter mötet kommer vi att lägga ut sammandrag av det som redovisats på mötet på socknens hemsida.


Fibergruppens presentation 2013-03-04 Pdf fil. >>

Info nr 2 om fibernät inom Näs socken.

Den 4 mars kl. 19:00 kommer sockenstämma att hållas i Näs Bygdegård. Fibergruppen kommer då att informera om läget i projektet. Vi kommer bl.a. att ta upp:

· Vad vi gjort så här långt

· Antalet intresserade, visa karta

· Förfrågan till Skanova och BRS om att projektera ett tänkt nät

· Beräknade anslutningskostnader i andra socknar

· Kalkyl månadskostnad och intjänandetid

· Interimsstyrelse ska väljas. En juridisk person (ekonomisk förening eller aktiebolag) behövs för att kunna driva projektet vidare

· Kapitaltillskott från socknen

· Eget informationsmöte och beslut om juridisk form etc. kommer senare i vår.

Efter mötet kommer vi att lägga ut sammandrag av det som redovisats på mötet.

Hälsningar
Fibergruppen


Info nr 1 om fibernät inom Näs socken.

Till dags dato har vi fått in 80 svar, varav 6 uttryckligen säger att de inte är intresserade.

Ett särskilt tack till er som har tillhandahållit era uppgifter trots att ni för närvarande inte är intresserade av fiber.

Vi har fått en grovplanering från BRS Network. Den viktigaste siffran är att 40 km schakt (inklusive grävning på tomt) räcker för att förse samtliga bebyggda fastigheter i Näs med fiber.

En uppskattning av totalkostnaden slutar på 3,2 miljoner vilket betyder att kostnaden per fastighet blir 16 000 kronor då nedanstående bidrag ej är frånräknade. Netto 8.000 kronor per fastighet. Detta bygger på att alla 200 fastigheter ansluter sig. Vid lägre anslutningsgrad ökar kostnaden. Vid en anslutning på 120 fastigheter beräknas nettokostnaden till 17 000 per fastighet.

De nät som byggts färdigt hittills på Gotland har byggts för 60-65kr/meter färdigt nät. BRS har här räknat med 80kr/m för att ligga rejält i överkant.

Från regionen fås ett bidrag (kanalisationsstöd) på 2 000 kronor per bebyggd fastighet. Telia erbjuder ett stöd på 6 000 kronor till varje fastighet som tecknar sig för ett trippelabonnemang (bredband, telefoni och TV) för 299 kr/månad med 10 års bindningstid.

Vi arbetar på att ta fram flera alternativ.

Vi behöver få in svar från fler fastigheter. Kan du vara vänlig kolla med dina grannar om de har hört av sig till fibergruppen. Se kontaktuppgifter längst upp på sidan.

Hälsningar
Fibergruppen

Startsida
Fibergruppen
Boende
Förtäring
Hantverk
Bad
Gårdsbutiker
Mataffärer
Att göra
Natur
Karta
Geografi
Vindkraft
Kyrkan mm
Kultur
Fiskelägen mm
Gårdar, platser
Föreningar
Företag
Länkar
Samhälls-
service
Redaktion
Webbmaster
©nas.nu
Uppdaterad 10/7-18